Обява

Обява

МБАЛ "Мед Лайн Клиник” АД гр. Пловдив
Обявява конкурс за следните длъжности:

На основание чл. 90 и чл. 91 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 68, ал.7 от Закона за лечебните заведения и Заповед № 21 / 10.02.2023 г. на Изпълнителния директор на МБАЛ "Мед Лайн Клиник" АД гр Пловдив, обявява конкурс за длъжностите:I

- Началник отделение на Отделение анестезиология и интензивно лечение;
- Началник отделение на Отделение по ортопедия и травматология;
- Началник отделение на Клинична лаборатория;
- Началник отделение на Отделение образна диагностика;
- Началник отделение на Отделение по клинична патология;
- Началник отделение на Спешно приемно отделение;
- Началник отделение на Хирургия;
- Началник отделение на Гинекология;
- Главна медицинска сестра.

при следните условия:
I. Изисквания към кандидатите:
1. Висше медицинско образование и призната специалност по профила на отделението;
2. Да отговарят на изискванията на профилния стандарт на отделението, за което кандидатстват
3. Сертификати за допълнителна професионална специализация и квалификация, включително и документ, удостоверяващ квалификация /курсове/ по здравен мениджмънт.
II. Необходими документи
• заявление за участие в конкурса; ксерокопие от документ за самоличност; професионална автобиография; копие от диплома за висше медицинско образование; копие от диплома за придобита специалност; сертификати за допълнителна медицинска квалификация; препис-извлечение от трудовата книжка; свидетелство за съдимост; медицинско удостоверение; документ, удостоверяващ трудовия стаж по специалността; Писмен проект на тема „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс за срок от 3 години“ в три еднообразни екземпляра.
Ред и начин за провеждане на конкурсите:
Допуснатите кандидати, които отговарят на условията за участие в конкурса, ще се оценяват по следния начин:
1. 3ащита на писмен проект на тема: „Развитие и перспективи на отделението в условията на нарастваща конкуренция и ограничен финансов и човешки ресурс за срок от 3 години“ .
2. Събеседване по писмената разработка на кандидата и върху медицинските стандарти, Закона за здравето, Закона за лечебните заведения и други нормативни актове в областта на здравеопазването. Класирането на кандидатите става след събеседване, като средно аритметично на оценките, дадени от членовете на комисията. Кандидатите получили оценка под 4,50 не се класират.

Типовите длъжностни характеристики за конкурсните длъжности са на разположение в счетоводен отдел за запознаване на кандидатите.

Документите се подават в запечатан плик, надписан за коя длъжност се кандидатства. Програмата /в 3 екземпляра/ се представя в отделен запечатан плик, поставен в основния.

Документи за участие могат да се подават всеки работен ден от 08.30 ч. до 16.00 ч. до 30-ия ден след публикуването на настоящата обява в „Счетоводен отдел* на МБАЛ "Мед Лайн Клиник" АД гр. Пловдив, ул. „Филип Македонски" № 37. Тел. за връзка - 032 /656600.

 

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР