Отделения

ОАИЛ - Отделение по Анестезиология и Интензивно Лечение

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение има за цел да осигури двадесет и четири часа безотказна, висококачествена, специализирана, консултативна, амбулаторна и стационарна, планова и спешна медицинска дейност, извършвана от специалисти по Анестезиология и Интензивно лечение.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

В Болница МЕДЛАЙН се използва модерна еднодневна анестезия и аналгезия, която позволява ефективна еднодневна хирургия. Използват се съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.

Лекарите извършват преданестезиологични консултации, консултации във връзка с интензивно лечение и подготовка на пациентите, на които предстои операция, инвазивни и/или диагностични процедури под обща или регионална анестезия във всички болнични структури.

Лекарите в ОАИЛ провеждат интензивно лечение на пациенти в критично състояние.

Анестезиология

1. Консултативна дейност

Всеки пациент, на който предстои операция или инзавина диагностична процедура преминава през консултация с анестезиолог. Целта е да се направи пълна оценка на състоянието и риска за пациента, както и адекватна предоперативна подготовка. Извършват се консултации във връзка с оптимизиране на лечението при високо рискови пациенти.

2. Анестезиологична дейност

2.1. Амбулаторна анестезия
- горна и долна ендоскопия - фибро гастроскопия, фиброколоноскопия, фибробронхоскопия, цистоскопия и др.;
- анестезия и седация в отделение "Образна диагностика" - скенер - при деца и възрастни по показания.

2.2. Анестезия в еднодневна хирургия
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при оперативни интервенции в областта на ортопедия, АГ, обща хирургия, пластична хирургия, офталмология . Това дава възможност пациентът да бъде приет, опериран и изписан в рамките на 24 часа.

2.3. Анестезия в операционен блок
Регионални и общи анестезии, които се прилагат при планови и спешни оперативни интервенции в обща и гръдна хирургия, ортопедия, АГ, пластична хирургия, офталмология, съдова хирургия, и др.

В Централната реанимация се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

В отделението се лекуват всички пациенти с тежко нарушени жизнени функции, независимо от характера на основното им заболяване.

Свижданията в Отделението по Анестезиология и Интензивно лечение са забранени. Изключение може да бъде направено само по преценка на началника на ОАИЛ, а в почивни и празнични дни и от дежурния лекар, при стриктно спазване на противоепидемичния режим на отделението.

Информация за пациентите в ОАИЛ се предоставя на близките от началника на отделението или дежурния лекар по телефона или на място между 12.00 и 13.00 часа.

Отделението по Анестезиология и интензивно лечение разполага със съвременна апаратура, произведена от световно утвърдени компании, за анестезия, аналгезия /обезболяване/, изкуствена белодробна вентилация и мониториране на пациенти в тежко състояние.

1. Анестезиологични апарати – възможност за апаратна вентилация на деца и възрастни с ниски и много ниски потоци, оборудвани с изпарители за използването на най-модерните и качествени инхалационни анестетици Севофлуран и Изофлуран.

2. Анестезиологични монитори – възможност за едновременно измерване на 4 инвазивни системни и белодробни артериални и венозни налягания, измерване на сърдечен дебит, анализ на ST- сегмента, пулсоксиметрия с плетизмограма, транс-ректална, транс-езофагиална и кожна температура, пълен газов мониторинг на инхалационните анестетици и др.

3. Уникален Монитор за продължително измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни с използване на миниинвазивна, щадяща за пациента методика.

4. Монитор за продължително конвенционално измерване на сърдечен дебит и сатурация на централна и смесена венозна кръв при деца и възрастни.

5. Монитори за продължително измерване на сатурацията на венозна кръв във вена югуларис при деца и възрастни.

6. Монитор за мозъчна оксиметрия без аналог в страната.

7. Транскраниален доплер за продължително мониториране на мозъчно-съдовата перфузия.

8. Перфузори – възможност за болусни дози и поддържане на минимум три постоянни интравенозни инфузии на вазоактивни и др. лекарствени средства.

9. ТСА /таргетно контролирана анестезия/ – възможност за таргетна венозна анестезия с пропофол.

10. Инфузионни помпи – възможност за поддържане на минимум три постоянни венозни инфузии на водно-електролитни и декстрозни разтвори, биопродукти и плазма-експандери.

11. Дефибрилатори – възможност за транскутанно пейсиране и синхронизирано дефибрилиране.

12. Генератори за временно интравенозно пейсиране.

13. Апаратура за автохемотрансфузия.

14. Апаратура за изкуствена бъбречна депурация /хемодиализа - инермитентна и продължителна , продължителна хемофилтрация/.

15. Апаратура за изкуствена механична подкрепа на сърцето.

Екип

Екипът от опитни анестезиолози и анестезиологични сестри осигурява високоспециализирани грижи за пациентите, включително чрез прилагане на ефективни методи за обезболяване.
Лекарите покриват всички области на анестезиологията и интензивното лечение. Те са висококвалифицирани и са преминали специализация, Германия, Русия, САЩ и др. държави.

Партньори
Alchemist Residence Philippopolis Пластична хирургия - Д-р Ангел Енчев Фондация Качество на Живот във FaceBook Mercedes Benz Stratis Gabriel - Cosmetic & Reconstructive Microsurgery Sonico Sotiris Gavriil Вашите гени за Вашето здраве
Интернет страница от БЛГР